Retningslinjer for elevekskursjoner

Retningslinjer for faglige ekskursjoner i skolens regi for Østfold fylkeskommune

Hensikten med retningslinjene:

 

Sikre at skolene gjennomfører skoleturer på en betryggende måte, og ivareta særlig viktige forhold der nasjonale og regionale føringer er styrende.

Generelt

 

Skolene skal prioritere ekskursjoner som tilbys/ligger i etablert program som er rettet mot videregående opplæring/skoler, som for eksempel ERASMUS+, NORpluss og Norad jf. Østfold fylkeskommunes plan for internasjonalt samarbeid 2016-2019 PS12/2016. Samtidig skal ekskursjonene være hjemlet i læreplaner og tilfredsstille gratisprinsippet. For elever som av en eller annen grunn ikke kan delta, skal det være et likeverdig opplæringstilbud på skolen.

Planlegging

 

 1. Faglærere som ønsker å gjennomføre faglige ekskursjoner med elever, må søke aktuell fagleder/utdanningsleder for fagområdet om tillatelse til å planlegge og gjennomføre turen. Søknaden skal inneholde skisse til program, antall dager som går med til reisen, antall deltagende elever samt budsjett som viser ekskursjonens kostnader.
 2. Ekskursjonens legges til den delen av skoleåret der det er mest hensiktsmessig i forhold til læreplanene og for og etterarbeidet er en del av det helhetlige opplegget. Faglærer har det faglige ansvaret for ekskursjonene.
 3. Detaljert program og navn på deltagende elever skal være godkjent minimum 1 mnd. før ekskursjonen starter.
 4. Faglærer må utarbeide et alternativt pedagogisk opplegg til elever som er forhindret fra å delta på ekskursjonen.

Sikkerhet og bemanning

 1. Alle ekskursjoner skal ha forsvarlig bemanning. Lengre ekskursjoner skal alltid bemannes med minimum to ansatte. Ekskursjoner kan bare bemannes av ansatte.
 2. Elever i videregående skole er omfattet av KLPs kollektive ulykkesforsikring. Når elever/klasser skal ut på reise anbefales det at det tegnes en privat reiseforsikring siden fylkeskommunen ikke er lovpålagt å ha reiseforsikring for elever.
 3. Ved skoleturer som innebærer reise med overnatting skal det gjennomføres en risikovurdering sammen med elvene som en viktig del av forberedelsene. Aktuelle områder for risikovurdering kan være sykdom, ulykker, tyveri og brudd på skolens reglement og avtaler.
 4. Fylkeskommunens ordensreglement gjelder for elever som er på reise i skolens regi.
 5. På alle ekskursjoner skal læreren ha med deltagerliste og navn og telefonnummer til foresatte. Listen skal også leveres til skolens administrasjon.

Finansiering

 1. Det er et mål at alle elever skal delta på skolens ekskursjoner jf. gratispinsippet.
 2. Ekskursjoner kan finansieres gjennom gaver og/eller dugnader, disse bør legges  utenom skoletid og styres av elever og/eller foresatte.
 3. Gaver og bidrag skal komme alle aktuelle elever til gode.
 4. Skolen godtgjør ansatte jf. lokal tilpasningsavtale og SGS 1010 og reise og oppholdskostnader til ansatte dekkes av skolens budsjett.

 

Informasjon til elever, foresatte og skolen for øvrig

 1. Fagleder er ansvarlig for å gi tilstrekkelig informasjon til elever, foresatte og skolen for øvrig. Det må innkalles til møte med foresatte dersom omfang, økonomi og lignende skulle tilsi dette. Informasjonen skal også gis de foresatte skriftlig.
 2. I de tilfeller hvor eleven er under 18 år, må foresatte underrettes skriftlig og på ekskursjoner av lengre varighet kreves samtykke fra foresatte.
 3. Praktisk informasjon om turen skal sendes foresatte skriftlig før avreise. Som et minimum skal slik informasjon inneholde
 •  Reisemål og reisemåter med avreise- og hjemkomsttidspunkt
 • Navn på personale som deltar på skoletuen
 • Skolens praktisering av ordensreglement på skoletur.
 • Ved overnatting, overnattingsstedets navn og kontaktinformasjon 

4. Fagleder er ansvarlig for å gi andre berørte på skolen beskjed om hvilke elever som deltar på ekskursjoner.

Gjennomføring av skoleturer

 1. Det skal alltid være med en lærer på skoleturen som har ansvaret for både planlegging/forberedelser, selve reisen/oppholdet, pedagogisk faglig opplegg og etterarbeid. Minst en av lærerne må ha god kjennskap til elevene og ha et pedagogisk eierforhold til opplegget før skoleturen
 2. Ved uønskede hendelser som får konsekvenser for elev(er) skal rektor alltid informeres så snart som mulig.
 3. Hjemsendelse fra skoletur pga. brudd på ordensreglement er å betrakte som bortvisning, jf. oppl §9A-11 og ordensreglement for de videregående skolene i Østfold (punkt 12.2j). Bortvisning er et enkeltvedtak og krav til grunnlag for enkeltvedtak, saksbehandling og dokumentasjon gjelder.
 4. Det er kun rektor som kan vedta bortvisning og dermed beslutte hjemsendelse.
 5. Ved bortvisning og hjemsendelse fra skoletur skal skolen dekke kostnader for hjemreise.
 6. Elever i videregående skole er omfattet av KLPs kollektive ulykkesforsikring. Når elever/klasser skal ut på reise anbefales det at det tegnes en privat reiseforsikring siden fylkeskommunen ikke er lovpålagt å ha reiseforsikring for elever.
 7. Faglærer er ansvarlig for å gi andre berørte ansatte beskjed om hvilke elever deltar på ekskursjoner.
 8. Fylkeskommunens ordensreglement gjelder for elever som er på reise i skolens regi. Det kan også utformes egne, strengere regler i forbindelse med den enkelte ekskursjon. Lokale regler/retningslinjer kan ikke sette fylkeskommunens ordensreglement til side.