Sakkyndige vurderinger

PPTvgo i Østfold gjør en sakkyndig vurdering for fylkeskommunen

  • ved inntak etter fortrinnsrett og individuell vurdering
  • ved enkeltvedtak om behov for spesialundervisning
  • ved behov for tilrettelegging av eksamen
  • ved andre lovpålagte sakkyndighetsoppgaver

En sakkyndig vurdering er en vurdering av dokumentasjon i forhold til en lovgitt rettighet. 

En sakkyndig vurdering bestilles av det forvaltningsorganet som skal avgjøre saken. En sakkyndig vurdering benyttes til å belyse saken før avgjørelse tas.

Sakkyndig utredning

Å gjøre en sakkyndig utredning er å utarbeide dokumentasjon som kan belyse elevens situasjon. Bestiller er eleven, men kan også være foresatte, skole eller andre tjenester som i lov har krav på informasjon. 

PPTvgo skal gjøre nødvendige sakkyndige utredninger som grunnlag for å kunne gi råd til skoler og arbeidsliv om tilrettelegging for eleven/ lærlingen/ lærekandidaten.

Slik henviser du til PP-tjenesten