Har du behov for tilrettelegging på eksamen?

Hvis du har en funksjonshemming, sykdom, skade eller allergi som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette.

Søke om tilrettelegging

Du bør helst sende inn søknaden samtidig som du melder deg opp til eksamen, og senest 3 uker før eksamen.

Du må legge ved dokumentasjon på diagnose og hva slags tilrettelegging du trenger fra en sakkyndig instans.

Eksempler på hva slags tilrettelegging du kan søke om, finner du i søknadsskjemaet:

Eksempler på gyldig dokumentasjon

  • Legeerklæring med diagnose og beskrivelse av funksjonshemming, sykdom, skade eller allergi
  • Erklæring fra psykolog/psykiater ved psykisk sykdom eller psykososiale utfordringer
  • Erklæring fra spesialpedagog/logoped (for eksempel PPT) ved dysleksi, dyskalkuli, lese- og skrivevansker og lignende

Dokumentasjonen må være tydelig på hva slags tilrettelegging du har behov for.

Vedtak og klagerett

Før eksamen vil du få et brev fra skolen med vedtak om hvilken tilrettelegging som er innvilget. Dette brevet må du ta med til alle eksamener. Hvis skolen mener det ikke er grunnlag for å gi deg tilrettelegging, kan du få avslag på søknaden.

Du har rett til å klage på skolens vedtak. Fylkesmannen er klageinstans. 

Fylkesmannen i Oslo og Viken