Smitteverntiltak for kandidater som skal gjennomføre privatisteksamen høsten 2020

Det er viktig at privatisteksamen gjennomføres i utbruddsperioden, samtidig som smittevernet ivaretas, både for kandidater og de ansatte. Skolene gjør det som er mulig for å legge til rette for en sikker gjennomføring av eksamen.
Privatistene må følge retningslinjene som gjelder for å bidra til at smitte ikke spres.

Skolene har ansvar for å gi kandidater og ansatte riktig og god informasjon om aktuell smitteforebygging og rutiner.

Smitteforebyggende tiltak

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal ikke møte på eksamen eller på jobb
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte. Håndhygiene og det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte.

Kandidater som ikke skal møte på eksamen

 • Kandidater med påvist smitte av Covid19
 • Kandidater som har symptomer som ligner symptomer på Covid19, også milde symptomer
 • Kandidater som er i risikogrupper for alvorlig forløp av Covid19
 • Kandidater som er i karantene/isolasjon

Kandidater som er syke, i isolasjon eller karantene under eksamen, har rett til utsatt eksamen. Du må melde fra til skolen hvis du ikke kan møte til eksamen og følge bestemmelser fra eksamensskolen om frist for innsending av dokumentasjon for fravær. Som dokumentasjon skal du sende en egenmelding om årsak til dit fravær. Hvis du er under 18 år, skal foresatte underskrive egenmeldingen.

Kandidater som kan møte på eksamen

 • Kandidater med typiske symptomer på kjent pollenallergi (rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne)
 • Kandidater som har vært syke, men har vært symptomfrie i ett døgn
 • Kandidater med syke personer i husstanden (men de må avbryte eksamen hvis de får symptomer)

God håndhygiene

Hygienetiltak bør utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Det er viktig at skolene sikrer at kandidater og ansatte er kjent med tiltakene.

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte.
Det anbefales hyppig og grundig håndvask i minst 20 sekunder for både kandidater og ansatte. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær. Alternativ kan være å bruke desinfeksjonsmiddel.

Skolene legger til rette for at alle sensorer, vakter og kandidater gjennomfører håndvask/desinfeksjon når de ankommer skolen.

Det utføres forsterket renhold på utsatte områder

 • Toaletter og vaskeservanter bør rengjøres minimum daglig.  Det oppfordres til å tørke over flater som toalettsete og kran på servanten med jevne mellomrom. Det må være engangs papirhåndklær og såpe tilgjengelig.
 • Avfall må tømmes daglig.
 • Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, bordflater og andre gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig.
 • Pultene må vaskes daglig, og i tillegg mellom hver kandidat ved muntlig/muntlig-praktisk eksamen.
 • Der hvor det tilbys låneutstyr, må nettbrett, datamaskiner/tastaturer også vaskes av.
 • Evt. dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin i henhold til gjeldende rutiner.

Lokaler, avstand og transport

Skolene bør redusere antall kandidater som møter opp samtidig.

Størrelsen og utformingen på lokalet må tillate at alle kan klare å holde 1 meter alle veier der de skal oppholde seg i mer enn 15 minutter. Det betyr at kandidater og ansatte kan passere hverandre og oppholde seg kortvarig nærmere andre enn 1 meter, men det skal tilstrebes god avstand og helst en meter også ved kortere kontakt. Direkte fysisk kontakt slik som håndhilsning og klemming skal unngås.

Det er lokalets utforming og størrelse som bestemmer hvor mange som kan være samlet der.  Folkehelseinstituttet anbefaler at eksamen gjennomføres slik at det er maks 50 kandidater per gruppe. Enkelte eksamenslokaler er store. Så lenge smittevernråd gitt over følges, kan man i slike lokaler ha flere enn 50 kandidater som gjennomfører eksamen samtidig.

Spesielt for kandidater

 • Bruk av offentlig transport til og fra eksamensstedet begrenses der det er mulig.
 • Kandidater gjennomfører håndvask/desinfeksjon når de ankommer skolen.
 • Hold avstand til andre kandidater på vei inn og ut av lokalet, og under pauser.
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Det er ikke tillatt å dele skrivesaker, mat eller drikke med andre kandidater.

Smitteverntiltak i utvalgte fag
 

Gjesteprivatister ved muntlig eksamen i fremmedspråk

Her bør skolene legge til rette for gjennomføring via Teams slik at privatister unngår å reise lange avstander for å avlegge eksamen.

Musikk, dans og drama

 • Unngå at samme blåseinstrument brukes av flere kandidater.
 • Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter, må berørte områder vaskes av etter bruk.
 • Gruppeeksamen bør unngås. Det bør legges opp til mest mulig individuell gjennomføring.
 • Hvis eksamen krever samhandling, må det være 1 meter mellom kandidatene.

Idrettsfag

 • Gruppeeksamen bør unngås. Det bør legges opp til mest mulig individuell gjennomføring.
 • Hvis eksamen krever samhandling, må det være 1 meter mellom kandidatene. 
 • Rengjøring/bytte av utstyr mellom hver kandidat er viktig.

Realfag

 • Utstyr til lab-øvelser må enten byttes ut eller rengjøres mellom hver kandidat.

Praktisk eksamen

For praktisk eksamen gjelder de samme grunnprinsippene som er beskrevet over. Eksamen bør organiseres slik at man unngår kø og trengsel. 

Det er som hovedregel ikke behov for personlig beskyttelsesutstyr for å ivareta smittevernet. For fag der det finnes en bransjestandard, skal denne følges, også under eksamen.

Gruppeeksamen bør unngås. Det bør legges opp til individuell gjennomføring hvis mulig.

Eksamen som innebærer tett kontakt

Dette gjelder for eksempel frisør, hudpleie, fotterapeut m.m. For disse er det utarbeidet en bransjestandard/råd for opprettholdelse av smittevern. For ambulansefag henvises det til råd for smittevern i helsetjenesten.

Fag der det brukes felles utstyr

Eksamen i flere fag innebærer utstyr som deles. I den grad det er mulig, bør man benytte personlig utstyr eller utstyr som er reservert én kandidat. Når dette ikke er mulig, anbefales det normalt renhold av aktuelt utstyr daglig og god håndhygiene.

Restaurant- og matfag

Covid-19 viruset smitter ikke direkte gjennom mat eller vann, men eksamen må gjennomføres i tråd med mattilsynets retningslinjer